Global allmän integritetspolicy och sekretessmeddelande

Senast uppdaterad: den 30:e april 2021

Den globala allmänna integritetspolicyn och sekretessmeddelandet ("meddelandet") informerar dig om vilka personuppgifter som Indivior Plc och dess närstående företag ("Indivior" "oss" "våra" och "vi") kan samla in, samt hur vi använder och hanterar sådana.

Indivior har ett antal filialer över hela världen, inklusive de som ingår på listan här och, om inte annat anges i ett specifikt meddelande till dig, ansvarar den filial som du har en relation med (tillsammans med Indivior UK Limited för personer inom EU, Kanada och Israel) för dina data.

Detta meddelande är avsett för:

Med personuppgifter avses all information eller data som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysisk person (nedan kallade "Data"). Detta meddelande innehåller viktig information om vår allmänna praxis avseende hantering av data, i synnerhet:

A)   Vilka data vi tar emot och på vilket sätt;

B)   Vår behandling, användning och hantering av data;

C)   Hur vi håller data säkra;

D)   Dina rättigheter och valmöjligheter angående dina data;

E)   Våra kontaktpunkter;

F)   Särskilt meddelande för vissa omständigheter; samt

G)  Ändringar i detta meddelande.

Läs detta meddelande noggrant för att bekanta dig med våra policyer och praxis som rör dina data och hur vi kommer att behandla dina data. Om du inte samtycker till våra policyer och praxis ber vi dig kontakta oss för att begära att vi upphör med att behandla dina data, så att vi kan vidta lämpliga åtgärder i detta avseende. Om vi inte längre behandlar dina data kan det dock innebära att vi kanske inte kan förse dig med information, varor eller tjänster. 

A. VILKA DATA VI TAR EMOT OCH PÅ VILKET SÄTT

Typer av data som samlas in

Den typ av information som samlas in beror till stor del på hur du interagerar med oss, till exempel om du är tjänsteleverantör, vårdpersonal eller användare av vår webbplats. Därför kan information som vi erhåller omfatta:
 

Digital information avser information om din enhet och din användning av våra webbplatser (inklusive din IP-adress); information om ditt nätverk, din webbläsare, ditt operativsystem och andra online-identifierare; information om geografisk plats; åtkomsttid; samt besökta sidor och klickade webbadresser. Sådan information kan erhållas med hjälp av cookies som används på våra webbplatser (för ytterligare information, se avsnittet Cookies nedan);
 

Sådana uppgifter skapas när du interagerar (direkt eller indirekt) med Indivior och tillhandahåller relevant information såsom namn, könstillhörighet, ålder eller födelsedatum samt telefonnummer, e-postadresser, professionella registreringsuppgifter, uppgifter från officiella identitetshandlingar, befattning och betalningsinformation;
 

Sådana uppgifter kan vara specifika för individer, men är främst icke specifika och kan avse information om en individs hälsotillstånd, behandling och sjukdomshistoria. Dessa uppgifter samlas endast in då det är nödvändigt och uttryckligen tillåtet enligt gällande lag (inklusive i förhållande till Indiviors globala säkerhetssystem och riskhanteringsplaner samt som en del av kliniska studier).
 

Ljud och bild avser röstinspelningar, foton och videor som ibland kan tillhandahållas eller erhållas.

Så här erhåller vi data:

Indivior samlar under många omständigheter in data från dig eller dina representanter. Ibland kan vi dock erhålla data från allmänheten eller tredjepartsleverantörer, inklusive de källor som anges nedan:

Uppgifter som erhålls direkt från dig:

Data tas ofta emot direkt från dig när du:

 

Data från allmänheten eller tredjepartsleverantörer:

Indivior erhåller också data från:

Data som samlas in från sådana källor kan bestå av namn, könstillhörighet, telefonnummer, e-postadresser, adresser, professionella registreringsuppgifter, befattning och uppgifter från officiella identitetshandlingar.

Specifikt om data som erhålls när du använder våra webbplatser:

När du besöker Indiviors webbplatser utgör detta meddelande en del av och ingår i våra användarvillkor som utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Indivior. När du besöker våra webbplatser tar vi emot viss digital information, som beskrivs ovan, och hanterar sådan information i enlighet med detta meddelande. GENOM ATT BESÖKA, SURFA PÅ ELLER ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER ERKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH ATT DU SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DETTA MEDDELANDE SAMT AV EVENTUELLA UPPDATERINGAR DÄRAV.

B. VÅR BEHANDLING, ANVÄNDNING OCH HANTERING AV DATA

Vår behandling av dina data

Det finns olika lagliga grunder som tillåter oss att behandla dina data, inklusive:
 

Under normala verksamhetsförhållanden tenderar vi inte att samla in eller använda patientdata; Det är dock möjligt att patientdata kan tillhandahållas oss, till exempel om sådana patientdata rapporteras till oss av en tredje part som en del av vår kontroll av produkter i enlighet med våra globala säkerhetssystem och riskhanteringsplaner; eller vid deltagande i en studie (i så fall kommer ett detaljerat meddelande att skickas och samtycke begäras). För att skydda patientens integritet tillhandahålls sådana uppgifter ofta till Indivior på anonymiserad eller pseudonymiserad basis.

Under vissa omständigheter, till exempel när vi interagerar med vårdpersonal, eller en patient som deltar i en aktivitet eller studie som är kopplad till Indivior, kan vi ge dig ett separat sekretessmeddelande eller ett formulär som begär ditt samtycke. I sådana fall innehåller dessa sekretessmeddelanden och samtyckesformulär ytterligare information utöver vad som anges här och äger företräde framför detta meddelande.

För sjukvårdspersonal hänvisas även till "Särskilt meddelande för vissa omständigheter" nedan.

Vår användning och hantering av dina data

Vi använder dina data för olika ändamål, bland annat för att:

Cookies

När du använder eller besöker våra webbplatser samlar vi in information om din användning och aktivitet med hjälp av cookies, web beacons och andra verktyg. Även tredje parter kan granska, redigera eller skapa sina egna cookies. Vi och våra externa tjänsteleverantörer, dotterbolag och andra affärspartners kan också placera web beacons för egen räkning. Tredje parts användning av sådana verktyg omfattas av sådan parts egen integritetspolicy och inte av detta meddelande, utom när det krävs enligt lag. Se vår Cookiepolicy för ytterligare information.

Med vem kan vi dela dina data

Data som du skickar till ett eller flera Indivior-företag kan delas med andra företag i koncernen i enlighet med våra koncerninterna arrangemang som består av standardavtalsklausuler som är utformade för att skydda och förvalta sådana data på ett korrekt sätt.

Data kan lämnas ut eller överföras till en tredje part om vi säljer, överför, avyttrar eller överlämnar hela eller någon del av vår verksamhet eller våra tillgångar till ett annat företag i samband med eller under förhandlingar som rör fusion, finansiering, förvärv, konkurs, upplösning, transaktion eller liknande förfaranden.

Data kan också lämnas ut till myndigheter eller andra behöriga tredje parter för att överensstämma med gällande lag, rättsliga förfaranden, domstolsbeslut, juridiska åtgärder eller rättsenliga förfrågningar från statliga myndigheter.

Data kan också delas med tjänsteleverantörer som utför vissa funktioner eller tjänster för vår räkning. Sådana omfattar:

Internationella överföringar

Vi är ett globalt företag och som en del av vår verksamhet kan dina data överföras globalt (inklusive utanför ditt land eller det land där dina data samlas in). Lagar och förordningar i dessa länder kanske skiljer sig från lagarna i ditt land.

Vi har infört skyddsåtgärder (t.ex. standardavtalsklausuler) för att tillhandahålla tillräckligt dataskydd i enlighet med gällande lag. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan för ytterligare information om våra skyddsåtgärder.

Sociala nätverkstjänster

Vi använder sociala nätverkstjänster som Twitter, Facebook och YouTube för att kommunicera med allmänheten om vad vi gör. När du kommunicerar med oss med hjälp av dessa tjänster kan vi samla in dina personuppgifter. Vi kommer dock enbart att använda dessa för att kommunicera med dig och med allmänheten. Sociala nätverk kan också hantera dina personuppgifter i egna syften. Sådana tjänster har sina egna integritetspolicyer. Du kan läsa integritetspolicyer för Twitter, Facebook och YouTube (ett Google-företag) på deras respektive webbplatser.

C. SÅ HÄR HÅLLER VI DINA DATA SÄKRA

Så här skyddar vi dina data

Vi har infört rimliga och lämpliga organisatoriska och tekniska kontroller för att skydda data från oavsiktlig förlust, ändring eller obehörig användning eller obehörigt utlämnande. Dessutom vidtar vi rimliga åtgärder för att begränsa åtkomsten till dina data till anställda, ombud, entreprenörer och andra tredje parter med ett affärsmässigt behov av att känna till sådan information för att utföra sina uppgifter.

Så här länge lagrar vi dina data

Vi kommer att lagra dina data så länge som det rimligen är nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de samlades in, inklusive för att uppfylla alla rättsliga, regelmässiga, skattemässiga, bokföringsrelaterade eller andra liknande krav. Vi kan lagra dina data under en längre period i händelse av ett klagomål eller om vi rimligen anser att det finns risk för tvister och att dina data skulle vara relevanta för det.

För att avgöra en lämplig lagringsperiod för data beaktar vi: behovet av att lagra sådana data, sådana datas omfattning, karaktär och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina data, syften för vilka vi behandlar dina data och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt; samt tillämpliga rättsliga, regelmässiga, skattemässiga, bokföringsrelaterade eller andra liknande krav.

D. DINA RÄTTIGHETER OCH VALMÖJLIGHETER ANGÅENDE DINA DATA

Du kan ha olika rättigheter med avseende på dina data på grund av olika faktorer som t.ex. lagarna i ditt land. Vissa rättigheter kan omfattas av undantag. För ditt eget och andras skydd kan vi behöva verifiera din identitet innan du utövar sådana rättigheter. I förekommande fall enligt lokal lag kan dessa rättigheter omfatta:
 

Om vi behandlar uppgifter om dig kan du ha rätten enligt relevanta dataskyddslagar att vara medveten om att dina uppgifter behandlas, att begära åtkomst till och kopior av dina data eller att korrigera eventuella felaktigheter.
 

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter, med vissa undantag.
 

Du kan lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet (Inom Europa, se listan här).

Om du har valt att ta emot information om våra produkter eller tjänster och vill avstå från att ta emot sådan information kan du göra det genom att kontakta Indivior enligt anvisningarna nedan. Du bör i all kommunikation tydligt ange: ditt namn, väsentliga uppgifter och den information du inte längre vill ta emot.

Om du har gett ditt samtycke till att behandla dina data och om så är tillämpligt enligt lokal lag kan du ha rätt att återkalla sådant samtycke, i vilket fall du kan kontakta oss enligt anvisningarna nedan och tydligt ange vad du vill återkalla samtycke till.
 

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi överför information om dig från en organisation till en annan, eller att vi skickar den till dig i ett allmänt förekommande och maskinläsbart format.
 

Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av din information under vissa omständigheter.
 

Om vi behandlar dina data med anledning av våra legitima intressen har du rätt att invända mot fortsatt behandling av dina data.

För att utöva dina rättigheter, eller om du har några frågor kring dina rättigheter eller en pågående ansökan, ber vi dig kontakta Indivior enligt anvisningarna nedan. Du bör i all kommunikation tydligt ange: ditt namn, väsentliga uppgifter som du tycker är relevanta och anledningen till din begäran (ange inte några uppgifter som du inte vill att vi ska ha såvida inte det är nödvändigt för att vi ska kunna behandla din begäran).

Integritetsskydd för barn

Vi har inte för avsikt att behandla data om barn, och våra webbplatser är inte heller avsedda att användas av barn. Även om vi från tid till annan kan erhålla data kopplade till en person under 18 år (t.ex. om sådana uppgifter rapporteras till oss om en patient, i vilket fall de kommer att hanteras enligt beskrivningen ovan), kan vi enbart erhålla och behandla data kopplade till barn i enlighet med relevanta juridiska krav (och kommer vid behov att begära samtycke).  Emellertid, om du som förälder eller vårdnadshavare tror att ditt barn kan ha tillhandahållit data till oss, bör du kontakta oss enligt anvisningarna nedan för att vi rimligen ska kunna granska sådana uppgifter och vidta lämpliga åtgärder.

E. KONTAKTPUNKTER

Om du vill kontakta oss, inklusive för att utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan, eller om du har frågor eller funderingar angående detta meddelande eller vår användning av dina data, kan du skicka e-post till vårt dataskyddsombud på Privacy@Indivior.com. Du kan också skriva till oss på Indivior, Attention: Data Protection Officer, 10710 Midlothian Turnpike, North Chesterfield, VA 23235 United States, eller ringa oss på +1 804 379 1090.

F. SÄRSKILT MEDDELANDE FÖR VISSA OMSTÄNDIGHETER.

California Consumer Protection Act

Observera att Indivior har upprättat en policy med ytterligare information som gäller för invånare i Kalifornien som omfattas av California Consumer Protection Act. 

Vårdpersonal

Vi har också skapat särskilda meddelanden för vårdpersonal i Europa och Kanada som ger ytterligare information om hur deras data hanteras.

G. ÄNDRINGAR AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Vi kan komma att uppdatera vårt sekretessmeddelande från tid till annan för att ge ytterligare information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter eller som svar på förändringar i vår databehandling eller våra policyer. Om vi gör väsentliga ändringar som påverkar dig kommer vi att meddela dig om dessa ändringar innan de träder i kraft, till exempel genom att skicka e-post, visa ett meddelande på vår webbplats eller med hjälp av andra lämpliga metoder. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska detta meddelande för att vara medveten om hur Indivior behandlar och skyddar dina personuppgifter. För att ta reda på när vi senast uppdaterade meddelandet kan du se datumet under "senast uppdaterad" i början av meddelandet.